گرایش‌های آموزشی

 

گرایش های آموزشی

عنوان درس

گرایش تاریخ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

تاریخ و تمدن اسلامی

گرایش انقلاب اسلامی

آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا

انقلاب اسلامی ایران

 

گرایش آشنایی با منابع اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن کریم

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

 

گرایش مبانی نظری

اندیشه اسلامی۱

اندیشه اسلامی۲

 

گرایش اخلاق اسلامی

آیین زندگی.اخلاق کاربردی

 

 

گرایش دانش خانواده

دانش خانواده